ประวัติความเป็นมา

ประวัติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2540 ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์เพื่อ
เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ของรัฐปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจ
อันดีระหว่างรัฐกับประชาชนและ  ระหว่างประชาชนด้วยกันเอง  โดยให้สื่อวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์เป็นสื่อกลางนั้น   จึงจัดตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 เป็นหน่วยงานราชการบริหาร
ส่วนกลาง ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัดภาคตะวันออกคือจันทบุรี ตราด
ระยอง ชลบุรี สระแก้ว นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และ สมุทรปราการ

                    
เดิมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ได้ตั้งที่ทำการที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดระยอง ที่ตั้งอยู่อาคารเลขที  80/6 หมู่ 2 ถนนระยอง-บ้านค่าย ตำบลน้ำคอก อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง มีเนื้อที่โดยประมาณ 10 ไร่ ต่อมารัฐบาลจึงกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในพื้นที่ชายฝั่งตะวันออก
จึงให้จังหวัดจันทบุรีเป็นศูนย์กลางด้านต่างๆแทนที่เดิม
ดังนั้นปี 2545 ได้ย้ายที่ทำการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 มาอยู่ที่ตำบลแสลง อำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรีเนื้อที่ประมาณ 83 ไร่ 3 งาน 59 ตารางวา ภายใต้งบประมาณกว่า 60 ล้านบาท

 
ส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง(สวท.ระยอง) ได้ทำการทดลอง
ออกอากาศกระจายเสียงวิทยุเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2538 ได้จัดการเปิดพิธีอย่างเป็นทางการ
ในวันที่ 25 มีนาคม 2540 ซึ่งทำการกระจายเสียงในระบบ FM Stereo ความถี่ 91.75 MHz


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar